herbas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,RADASTĖLĖ"
Adresas: Galinio Pylimo g. 16A, LT-91232 Klaipėda.
Tel. (8 46) 314 750. El. p.: info@radasteleklaipeda.lt
Įm. kodas 290420760
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 

vaikai

Vykdomi Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ svetainės atnaujinimo darbai

Išorinis vertinimas

Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Radastėlė" per 2016 metus buvo atlikti 6 patikrinimai:

 • Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – 4;
 • Nacionalinis visuomenės sveikatos centras – 2.

Aktuose fiksuoti trūkumai pašalinti.

2015 m.

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Radastėlė“ 2015 m. lapkričio 16-24 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. ŠV1-331 sudaryta išorinio vertinimo grupė (14-os narių) atliko Įstaigos išorinį vertinimą.

Vizito metu stebėtos 32 Įstaigos įgyvendinamos veiklos, gilintasi į vaikų, pedagogų, specialistų veiklą, įstaigos vadovų, aptarnaujančio personalo darbą, kalbėtasi su Įstaigos, Metodine taryba, vidaus audito koordinavimo grupe. Buvo analizuoti Klaipėdos lopšelio-darželio veiklos dokumentai. Vertinimo metu vadovautasi Klaipėdos neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašu bei informacijos fiksavimo formomis.

Vertinimo procese taikyta keturių vertinimo lygių skalė:

Kokybės lygis Aprašomieji vertinimo epitetai Išvada
4 lygis Labai gerai: kryptinga, originali, įspūdinga, savita, puiki, nepriekaištinga, kūrybiška Veikla itin sėkminga. Būtina dalytis patirtimi šalyje ir mieste
3 lygis Gerai: tinkama, paveiki, turi savitų bruožų, potenciali, lanksti Veikla pakankamai sėkminga. Gali dalytis patirtimi su kitais. Verta tęsti kai kurių kompetencijų stiprinimą
2 lygis Patenkinamai: vidutiniška, priimtina, nesisteminga Veikla ir dalis kompetencijų tinkamos. Yra ką tobulinti, sustiprinti ir išplėtoti
1 lygis Prastai: neveiksminga, nevykusi, netinkama, nekonkreti, neperspektyvi Veikla nepriimtina. Kompetencijas būtina tobulinti

 

Išorinio vertinimo grupė nustatė Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ stipriuosius veiklos aspektus:

 • Tinkamas aplinkos svetingumas, saugumas, estetika (3 lygis).
 • Savitos Įstaigos tradicijos (4 lygis).
 • Tikslingas bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais (4 lygis).
 • Tinkama Metodinė pagalba planavimui (3 lygis).
 • Gera auklėtojo ir vaiko sąveika (3 lygis).
 • Tinkama Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema (3 lygis).
 • Tikslingas individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas (3 lygis).
 • Tinkamas vaiko asmeninės raiškos tenkinimas (3 lygis).
 • Pakankamai geras įsivertinimo procesas (3 lygis).
 • Racionalus patalpų panaudojimas (3 lygis).

 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" veiklos tobulinimo planas 2016-2018 metams>> pažiūrėti čia

 

Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Radastėlė" per 2014 metus buvo atlikti 8 patikrinimai:

 • Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – 1;
 • Klaipėdos visuomenės sveikatos centras – 1;
 • Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius – 1;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamentas – 1;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyrius – 2;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius – 1;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba – 1.

Aktuose fiksuoti trūkumai pašalinti.

Vidaus auditas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ vidaus audito grupė, patvirtinta direktoriaus įsakymu, kiekvienais mokslo metais atlieka  vidaus auditą.

Savo veikloje vadovaujasi „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557. Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Radastėlė" vidaus auditas atliekamas etapais:

 • Pasirengimas.
 • „Platusis“ auditas.
 • „Giluminis“ auditas.
 • Atsiskaitymas ir informavimas.
 • Planavimas.

Mokyklos įsivertinimo (vidaus audito) tikslas yra išnagrinėti mokyklos darbo sritis, išskirti privalumus ir trūkumus bei parengti planus, kaip tobulinti mokyklos veiklą.

Plačiojo vidaus  audito kiekvienas rodiklis vertintas keturių lygių skale:  4 – l. gerai; 3 – gerai; 2 – patenkinamai; 1 –  nepatenkinamai.

2015–2016 m. m.

2014–2015 m. m.

2013 m.

2012 m.

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2017-01-17)