herbas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,RADASTĖLĖ"
Adresas: Galinio Pylimo g. 16A, LT-91232 Klaipėda.
Tel. (8 46) 314 750. El. p.: info@radasteleklaipeda.lt
Įm. kodas 290420760
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 

vaikai

Vykdomi Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ svetainės atnaujinimo darbai

insert

 

 

 VAIKŲ PRIĖMIMAS            

      Vaikų priėmimas į Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, vykdomas vadovaujantis Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-352 (aktuali redakcija).

      Rekomendacijos Klaipėdos m. gyventojams dėl vaikų priėmimo į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes: https://www.klaipeda.lt/lit/Priemimas-i-darzelius/2611

     

animated baby image 0080 

MOKESTIS

       Atlyginimas už maitinimo paslaugą Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Radastėlė" mokamas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-143 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“ (aktuali redakcija).

ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ NUSTATYMAS

1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių ir jį keisti 2 kartus per metus – rugsėjo mėnesio 1 d. ir vieną kartą per mokslo metus (pasirinktinai nuo pirmosios mėnesio dienos). Prašymai (raštu) pateikiami prieš 10 kalendorinių dienų. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikas kitu laiku pradėjo lankyti įstaigą, dienos maitinimų skaičių pasirenka pirmąją lankymo dieną.
2. Atsižvelgus į įstaigoje nustatytą maitinimo laiką, vaikus, kurie nevalgo pusryčių, tėvai turi atvesti į įstaigą vėliau, o vaikus, kurie nevalgo vakarienės – pasiimti iš įstaigos anksčiau.
3. Tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie vaikui parinko mažesnį dienos maitinimų skaičių, atlyginimas už maisto produktus proporcingai mažinamas pagal nustatytus paros maisto raciono kaloringumo procentus suskaičiuotą pusryčių, priešpiečių, pietų, pavakarių ir vakarienės arba kitokių maitinimų, numatytų valgiaraščiuose, kainą, kuri nustatoma įstaigos vadovo įsakymu, neviršijant vienos dienos atlyginimo už maisto produktus dydžio, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
4. Nustatyto dydžio atlyginimas už patiekalų gamybą (vieno mėnesio kaina) mokamas nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus ar nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) vaikui parinkto mažesnio dienos maitinimų skaičiaus.
5. Tėvai (globėjai, rūpintojai), sudarę mokymo sutartis dėl 4 valandų trukmės per dieną ugdymo (nuo 8.00 val. iki 13.00 val.), privalo pasirinkti bent vieną maitinimą (pusryčius ar pietus). Pasirinkus vieną maitinimą, atlyginimas už patiekalų gamybą mažinamas 50 proc., o pasirinkus du maitinimus už patiekalų gamybą mokamas visas atlyginimas.
6. Adaptaciniu laikotarpiu, kuris gali būti taikomas naujai priimtiems vaikams vieną mėnesį, jeigu vaikas būna įstaigoje mažiau negu 4 valandas per dieną ir tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja, kad vaikas nebūtų maitinamas, tėvams pateikus prašymą raštu atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas.
7. Naujai priimtiems vaikams atlyginimas už patiekalų gamybą skaičiuojamas proporcingai lankytam dienų skaičiui nuo pirmos lankymo dienos. Išvykstantiems vaikams atlyginimas už patiekalų gamybą skaičiuojamas iki išvykimo dienos.
8. Kai vaikas nelanko įstaigos, atlyginimas už maisto produktus yra nemokamas.
9. Kai įstaiga nevykdo ugdymo proceso, atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas.
10. Įstaigai vykdant ugdymo procesą, tėvai (globėjai, rūpintojai) savo kasmetinių atostogų metu turi teisę keturias savaites per metus nevesti vaiko į ugdymo įstaigą ir nemokėti atlyginimo už maitinimo paslaugą, pateikę prašymą raštu prieš 10 kalendorinių dienų.

ATLYGINIMO DYDIS UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ 

Eil.

Nr.

Grupės Atlyginimo dydis (Eur) už:

maisto produktus

(vienos dienos kaina)

patiekalų gamybą

(vieno mėnesio kaina)

1. Lopšelio grupėse 1,98 15,00
2. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse 2,25 15,00

 

ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ LENGVATOS

       Atlyginimas už maitinimo paslaugą (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse) tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mažinamas 50 %, jeigu:
1. šeima yra daugiavaikė, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
2. vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tai patvirtinus teisės aktų nustatyta tvarka;
3. vaiko abu tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių studijų studentai;
4. yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo.
      Prašymai ir dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos, pateikiami įstaigos vadovui (prašymas dėl lengvatos taikymo). Netekus teisės į lengvatą, apie tai tėvai (globėjai, rūpintojai) per mėnesį raštu informuoja įstaigos vadovą.
        Duomenys apie lengvatos taikymą tikslinami kiekvienais kalendoriniais metais, o esant poreikiui gali būti tikslinami ir dažniau. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas už maitinimo paslaugą yra perskaičiuojamas ir tėvų (globėjų, rūpintojų) sumokamas ne ginčo tvarka.

PRIVALOMAS ĮSTAIGOS LANKYMAS

        Nuo pirmosios vaiko ugdymo dienos prasideda švietimo santykiai ir privalomas įstaigos lankymas. Jeigu vaikas nelanko įstaigos daugiau kaip 20 % lankytinų dienų per mėnesį be pateisinamos priežasties, įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti mokymo sutartį teisės aktų nustatyta tvarka, apie tai prieš 10 darbo dienų raštu įspėjusi tėvus (globėjus, rūpintojus). Pateisinamos priežastys, dėl kurių vaikas gali nelankyti įstaigos, yra šios:
1. liga, pateikus gydytojo pažymą;
2. tėvų kasmetinės atostogos, pateikus rašytinį prašymą ir dokumentą iš darbovietės (prašymas);
3. tėvų papildomos poilsio dienos, kai šeima augina du ir daugiau vaikų iki 12 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų, pateikus rašytinį prašymą;
4. mokinių atostogos, pateikus rašytinį prašymą
(prašymas dėl moksleivių atostogų), ir vasaros mėnesiai (prašymas dėl vasaros laikotarpio), pateikus rašytinį prašymą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 30 d.;
5. nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejai, informavus apie tai įstaigą;
6. oro temperatūra yra žemesnė kaip –20 °C arba ekstremalios situacijos bei įvykiai;
7. įstaiga nevykdo ugdymo proceso.

HIGIENA IR VAIKO SVEIKATOS SAUGA

1. Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027 1/a).
2. Į įstaigą nepriimami sergantys ar (ir) turintys užkrečiamųjų ligų požymių vaikai (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš nosies ir kt.).
3. Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F 094/a ).
4. Įstaigoje (grupėse) negali būti medikamentų neįtrauktų į įstaigos pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą.
5. Į darželį vaikai turi būti vedami švarūs, švariais drabužėliais.
6. Grupėje vaikai turi turėti tinkamą avalynę su pakulne (basutės, bateliai).
7. Mažųjų vaikų grupėse, spintelėse rekomenduojame turėti atsarginius apatinius drabužėlius.
8. Viršutiniai drabužėliai turi būti patogūs ir praktiški, skatinantys rengtis savarankiškai.
9. Būtina grupėje palikti tėvų darbo, namų ir mobiliojo telefono numerius, kad galėtume jus informuoti vaikui susirgus ar įvykus traumai.
10. Vaiko dienos režimas atitinka vaiko fiziologinius poreikius, jo amžiaus ypatumus, sveikatos būklę.
11. Aktyvi fizinė veikla organizuojama kasdien, atsižvelgiant į vaikų amžių ir sveikatos būklę.
12. Kasdien 2 kartus šviesiu paros metu vaikai išvedami į lauką.

VAIKŲ MAITINIMAS>>pasižiūrėti

tevu linija internetas

            Spalio pradžioje pradėjo veikti „Tėvų linija" – profesionalių psichologų pagalba tėvams telefonu. Šį projektą inicijavo Prezidentės Dalios Grybauskaitės kampanija „Už saugią Lietuvą" http://www.pvc.lt/lt/naujienos/398-startavo-tevu-linija-profesionaliu-psichologu-konsultacijos-tevams

            „Tėvų linijoje" darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. dirba Paramos vaikams centro psichologai, kurie padeda tėvams suprasti, kodėl tam tikroje situacijoje vaikas elgiasi vienaip arba kitaip. Pataria, kaip suaugusiems žmonėms derėtų reaguoti, ką sakyti ar daryti, kad situacija netaptų konfliktine, kartu su tėvais ieško tinkamiausio konkrečios problemos sprendimo. Telefonu konsultuoti pasirengę profesionalai padeda tėvams nusiraminti, o jeigu reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.

Daugiau apie „Tėvų liniją" - http://www.pvc.lt/lt/naujienos/2-be-kategorijos/399-tevu-linija

 

Aktualios nuorodos į kitus internetinius puslapius >> pasižiūrėti

 

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2018-05-04)