herbas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,RADASTĖLĖ"
Adresas: Galinio Pylimo g. 16A, LT-91232 Klaipėda.
Tel. (8 46) 314 750. El. p.: info@radasteleklaipeda.lt
Įm. kodas 290420760
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 

vaikai

Vykdomi Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ svetainės atnaujinimo darbai

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" komisijos ir darbo grupės

 

Įstaigos taryba

 

         Įstaigos taryba – aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia pedagogus, aptarnaujantį personalą, tėvus (kitus teisėtus vaiko

atstovus) demokratiniam Įstaigos valdymui, padeda spręsti Įstaigai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Įstaigos interesams.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Indrė Rauktienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Audronė Gaižauskienė
sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Gražina Serapinienė
narė, auklėtojs padėjėja
4. Magdelena Užgalienė
narė, sandėlininkė
5. Aurelija Mockuvienė narė, ugdytinio mama
6. Sandra Pakštienė narė, ugdytinio mama

 

Mokytojų taryba

 

         Mokytojų taryba – nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją

sudaro Įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Įstaigoje dirbantys

pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Diana Varkalienė pirmininkė, direktorė
2. Rita Ronkaitienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Irma Bartninkienė
narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Renata Čipkuvienė narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Ramutė Neverauskienė narė, logopedė
6. Indrė Rauktienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Asta Mažeivienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8. Dalė Šereikienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Liolė Vilidaitė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
10. Nijolė Kemežienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Audronė Gaižauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Aušra Kutniauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Rūta Juciuvienė
narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Rima Zuchbaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
15. Vilma Satkauskienė
narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Ramunė Vintilienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Irena Dargužienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Lilija Beliavskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Gintarė Leveckienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
20. Eglė Bugytė narė, neformaliojo švietimo mokytoja
21. Agnė Bumblauskaitė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Modesta Alsytė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Metodinė taryba

 

         Metodinė taryba – nuolat veikianti Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams

spręsti. Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo

būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Irma Bartninkienė
pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Lilija Beliavskienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Renata Čipkuvienė
narė, meninio ugdymo mokytoja
4. Indrė Rauktienė
narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Vilma Satkauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 

         Atestacijos komisija – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus,

svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Diana Varkalienė pirmininkė, direktorė
2. Irma Bartninkienė
narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojų tarybos atstovė
3. Rima Zuchbaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė
4. Rita Ronkaitienė narė, auklėtoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė
5. Nijolė Kemežienė narė, auklėtoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė
6. Lina Šikšniuvienė
narė, tėvų aktyvo atstovė
7. Ramunė Zavtrikovienė narė, Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, deleguota steigėjo

 

Vaiko gerovės komisija

 

         Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą,

švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su

vaiko gerove susijusias funkcijas.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Diana Varkalienė pirmininkė, direktorė
2. Irma Bartninkienė
pirmininko pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Aušra Kutniauskienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Ramutė Neverauskienė narė, logopedė
5. Indrė Rauktienė
narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Liolė Vilidaitė
narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Vidinio įsivertinimo grupė

 

           Vidaus audito koordinavimo grupė – planuoja, organizuoja ir koordinuoja Įstaigos įsivertinimo procesą, apdoroja ir išanalizuoja rezultatus, ir jais

remdamasi nustato Įstaigos veiklos privalumus bei trūkumus. 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Irma Bartninkienė
pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Lilija Beliavskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Indrė Rauktienė
narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Ramunė Vintilienė
narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Ona Auškelytė narė, raštinės administratorė

 

Darbo grupė, atsakinga už informacijos teikimą įstaigos internetinei svetainei

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Diana Varkalienė pirmininkė, direktorė
2. Irma Bartninkienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Ramunė Vintilienė
narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Renata Čipkuvienė narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Ona Auškelytė narė, raštinės administratorė

 

Paramos skirstymo komisija

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Aušra Kutniauskienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Ramutė Neverauskienė narė, logopedė
3. Irma Barninkienė
narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Rūta Nemunienė narė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
5. Ilona Grigutienė narė, auklėtojos padėjėja
6. Aušra Mačienė
narė, ugdytinio mama

 

Profesinė sąjunga atliekanti Darbo tarybos funkcijas 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Renata Čipkuvienė
pirmininkė, meninio ugdymo mokytoja
2. Daiva Šuliak
pirmininko pavaduotoja, auklėtojos padėjėja
3. Liolė Vilidaitė
profsąjungos tarybos narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. Rima Zuchbaja
profsąjungos tarybos narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

 

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2019-04-18)