herbas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,RADASTĖLĖ"
Adresas: Galinio Pylimo g. 16A, LT-91232 Klaipėda.
Tel. (8 46) 314 750. El. p.: info@radasteleklaipeda.lt
Įm. kodas 290420760
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 

vaikai

Vykdomi Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ svetainės atnaujinimo darbai

insert

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas yra neatskiriama ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo proceso dalis. Jų ugdymosi stebėjimas, pasiekimų ir pažangos vertinimas bei apmąstymas jo ugdytojui padeda geriau pažinti kiekvieną vaiką, atpažinti jo turimus pasiekimus skirtingose ugdymosi srityse, išsiaiškinti ugdymosi poreikius. Pedagogas, atsižvelgdama į šiuos vaiko ugdymosi poreikius gali numatyti tolesnio vaiko ugdymosi pasiekimus, daromą pažangą bei atrinkti tinkamesnį ugdymo turinį, būdus, priemones. Nuolat stebėdami ir atsižvelgdami, ko ir kaip vaikas išmoko, kokius sunkumus patyrė, kaip juos įveikė, pedagogai turi galimybę nustatyti, ar vaikų ugdymo organizavimas buvo veiksmingas, koreguoti ugdymo procesą. Pedagogas, atrenka ir pateikia aktualią informaciją apie vaikų ugdymąsi kitiems specialistams, taip pat motyvuoja ugdytinių tėvus aktyviau įsitraukti į vaikų ugdymą įstaigoje.

Lopšelyje–darželyje „Radastėlė“ ikimokyklinio amžiaus vaikų pažanga vertinama pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro parengtą Ikimokyklinio ugdymo metodinių rekomendacijų Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą.

Priešmokyklinių grupių ugdytinių pažanga vertinama pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-779).

Vertinamosios išvados rašomos ne mažiau dviejų kartų per mokslo metus. Rugsėjo mėnesį atliekamas diagnostinis vertinimas, padaroma išvada apie geriau ir menkiau susiformavusias kompetencijas, gebėjimus, nuostatas bei naudojama numatant tolesnes jo ugdymo kryptis, tikslingai planuojant priešmokyklinio ugdymo pedagogo veiklą. Gegužės mėnesį aprašomas vaiko pažangos apibendrinamas, numatant tolesnę vaiko ugdymo ir ugdymosi perspektyvą, sklandų perėjimą į pradinį ugdymą. Vaikų brandumo aprašai perduodami ugdytinių šeimoms.

 

 (Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2015-11-10)