herbas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,RADASTĖLĖ"
Adresas: Galinio Pylimo g. 16A, LT-91232 Klaipėda.
Tel. (8 46) 314 750. El. p.: info@radasteleklaipeda.lt
Įm. kodas 290420760
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 

vaikai

:

Vykdomi Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ svetainės atnaujinimo darbai

    Kindergarten "Radastėlė" 

    Klaipeda kindergarten "Radastėlė" - general purpose, artistic-ethnographic direction of education pre-school educational institution. It implemented a quality children's strengths and personalized education, to serve preschool children behavioral needs, security and development.
     Works of 9: 1 early, 6 and 2 pre-school age children. Institution attends children from 1 to 7 years old. They take care of 19 highly qualified teachers. Carrying out various projects, organizing events and in the office.
     Everyone has one purpose - kindergarten should be fun and exciting, it has to get as many impressions and knowledge.

:

insert

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“, (savivaldybės biudžetinė įstaiga), Galinio Pylimo g. 16A, LT-91231 Klaipėda, tel. (8 46) 314750. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 290420760.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti (1 etatas)

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo užmokestis (ant popieriaus) - 1239,00 Eur.

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo veiklą reglamentuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotojas:

 • paskirsto darbuotojams darbus pagal patvirtintus pareigybių aprašymus, organizuoja darbus kad įstaigos ūkis funkcionuotų be trikdžių;
 • atlieka jam pavaldžių darbuotojų metininį veiklos vertinimą pagal nustatytas metines užduotis, susijusias su darbuotojų funkcijomis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant šios užduotys gali būti neįvykdytos, bei suformuluoja einamųjų metų užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką;
 • sistemingai vykdo įstaigos pastato ir patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus, nustatytu laiku organizuoja įstaigos pastato ir jo konstrukcijos sezonines bei neeilines apžiūras, organizuoja apžiūrų metu rastų defektų pašalinimą;
 • rūpinasi apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu, kontroliuoja jų techninę būklę, organizuoja remonto darbus;
 • informuoja darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;
 • dalyvauja sudarant įstaigos nekilnojamojo turto eilinio (einamojo) ir kapitalinio remonto planus bei sąmatas;
 • tvarko materialinių vertybių (žaliavų, produkcijos, įrenginių, įrankių, baldų ir t.t.) apskaitą, tikrina, kad medžiagų, prekių, gaminių likučiai atitiktų nurodytus buhalterijos dokumentuose; nurašo susidėvėjusį inventorių, panaudotas žaliavas, kitas materialines vertybes;
 • dalyvauja kasmetinėje įstaigos materialinių vertybių inventorizacijoje, kontroliuojančių institucijų rengiamuose patikrinimuose, teikia su tuo susijusią būtiną informaciją (valstybės, finansų kontrolės įstaigoms);
 • rengia civilinės saugos programą ir planus, darbų saugos, priešgaisrinės instrukcijas, moko ir instruktuoja visus įstaigos darbuotojus priešgaisrinės saugos, saugos darbe, civilinės saugos klausimais, užtikrina pasirašytiną darbuotojų supažindinimą ir pildo instruktavimo žurnalus;
 • laiku informuoja įstaigos direktorių apie nelaimingus atsitikimus darbe, darbų saugos ir kitus pažeidimus, gaisrus, vagystes;
 • teikia raštus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl remonto darbų ir projektų organizavimo, prižiūri rangovų atliekamus darbus, patikrina darbų atlikimo aktus;
 • pagal kompetenciją pildo savo srities ataskaitas;
 • atsižvelgiant į turimas kompetencijas dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • dalyvauja įstaigos organizuojamuose susirinkimuose, posėdžiuose, svarstant (atsižvelgiant į kompetencijas) įstaigos veiklos klausimus ir teikiant siūlymus dėl įstaigos veiklos gerinimo;
 • keičiantis teisės aktams, taisyklėms, įstatymams, reglamentuojantiems darbo funkcijas, dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose;
 • rūpinasi ir kontroliuoja, kad:
 • grupėse ir kabinetuose būtų iškabintos naudojamų elektros, mechaninių prietaisų, cheminių medžiagų saugaus naudojimo instrukcijos, sukomplektuotos ir laiku atnaujintos pirmosios pagalbos vaistinėlės;
 • įstaigos teritorijos apšvietimas, patalpų (grupių, kabinetų, salių ir kt.) bendrasis bei vietinis apšvietimas atitiktų galiojančias normas;
 • virtuvėje ir kitose patalpose naudojami elektros įrenginiai būtų įžeminti, jeigu įžeminimas numatytas jų konstrukcijoje;
 • būtų tvarkingos grupių, kabinetų, salės, maisto bloko, sveikatos priežiūros kabineto, sanitarinių patalpų natūralaus ir mechaninio vėdinimo sistemos, jos efektyviai dirbtų;
 • įstaigos atskiroms patalpoms, erdvėms tektų po nustatytą skaičių atitinkamos talpos gesintuvų;
 • gaunamos prekės (materialinės vertybės) atitiktų technines sąlygas ir turėtų gamintojo arba tiekėjo sertifikatus;
 • kontroliuoja priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą, visų įstaigos darbuotojų savalaikį sveikatos pasitikrinimą;
 • rūpinasi:
 • įstaigos teritorijoje poilsio, žaidimų, sporto zonose esančių įrenginių tvarkingumu, tinkama priežiūra;
 • elektros įrenginių saugumo reikalavimų užtikrinimu;
 • įstaigos aplinkos, patalpų, erdvių švaros ir tvarkos higienos reikalavimų užtikrinimu;
 • ūkinių avarijų likvidavimu;
 • smulkius remonto darbus, patalpų ir inventoriaus savalaikį remontą, kontroliuoja jo eigą bei užtikrina įstaigos patalpų paruošimą naujiems mokslo metams;
 • aprūpinimą įstaigos veiklai reikalingomis ugdymo priemonėmis, inventoriumi, medžiagomis, baldais, organizacine technika, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, kontroliuoja jų apsaugą ir savalaikį remontą;
 • paraiškų surinkimą iš įstaigos darbuotojų apie reikalingas darbui priemones ir medžiagas ir jų išdavimą;
 • rengia:
 • techninio personalo (auklėtojų padėjėjų, virėjų, sandėlininkų, valytojų, kiemsargių, darbininkų ir kt.) darbo grafikus ir pateikia tvirtinti įstaigos direktoriui;
 • sutartis su prekių ir paslaugų tiekėjais;
 • įsakymų projektus įstaigos ūkinės veiklos klausimais;
 • dokumentus, reikalingus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos apskaitos skyriui;
 • pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir laiku pateikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos apskaitos skyriui;
 • dokumentus įstaigos patalpų suteikimo paslaugai ir kontroliuoja sutarčių įsipareigojimų vykdymą;
 • išduotų medžiagų, priemonių ir kt. apskaitą;
 • vykdo:
 • viešuosius pirkimus ir laiku pateikia duomenis VP IS, tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją.
 • įstaigos direktoriaus pavedimus pagal kompetenciją, neviršijant nustatyto darbo laiko;
 • teikia siūlymus įstaigos direktoriui dėl aptarnaujančio personalo darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo;
 • perima įstaigos turtą iš atleidžiamų darbuotojų;
 • pavaduoja direktorių jam nesant darbe.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu (pageidautinas techninis išsilavinimas);
 • gerai mokėti lietuvių kalbą,taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei raštvedybos taisyklių reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Exel“, „Outlook“, „Internet Explorer“, „Power Point“;
 • išmanyti darbo santykius reglamentuojančius įstatymus, Viešųjų pirkimų įstatymą, buhalterinės apskaitos pagrindus bei kitus biudžetinės įstaigos veiklą reglamentuojančius norminius teisės aktus;
 • išmanyti įstaigos struktūrą, darbo organizavimą ir valdymą, veiklos sritis, švietimo įstaigos ūkio tvarkymui keliamus reikalavimus; švietimo įstaigų higienos normas ir taisykles; priešgaisrinės saugos taisykles, civilinės saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančius teisės aktus;
 • turėti analogiško darbo patirtį (darbo įgūdžių ūkio aptarnavimo srityje/ ne mažiau kaip 3 metų administracinio/vadovavimo darbo, veiklų patirties arba ne mažiau kaip 2 metų darbo su žmonėmis patirties);
 • turėti labia gerus rusų kalbos komunikavimo įgūdžius.

Privalumai:

 • geri informacinių technologijų naudojimosi įgūdžiai;
 • geri dokumentų valdymo įgūdžiai (įsakymų rašymas, darbo apskaitos žiniaraščių pildymas, darbo grafikų sudarymas, sutarčių su tiekėjais sudarymas);
 • mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų);
 • vairuotojo B kategorijos pažymėjimas

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą.
 • kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas;
 • rekomendaciją (atsiliepimus) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi).

Dokumentų pateikimo būdas:

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2021-02-18).

Konkursas numatomas 2021-02-23.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Ona Lukė, raštinės administratorė.

Kontaktinis tel. (8 46) 314 750, el. paštas info@radasteleklaipeda.lt

Informacija paskelbta 2020-02-04.

 

 

P

 

Dėmesio!

Informuojame, kad Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ grupės „Kaštoniukai“ stabdoma veikla nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2020 m. gruodžio 24 d. dėl to, kad asmenys, turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu, privalo izoliuotis (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas).

L.-d. ,,Radastėlė" administracija

 

 

padeka 2020 page 001 1

Dėmesio!

Informuojame, kad grupės ,,Vyšnaitės" veiklos stabdymas pratęsiamas iki 2020 m. gruodžio 15 d. (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas).

 

L.-d. ,,Radastėlė" administracija

 

Dėmesio!

Informuojame, kad Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ grupės „Vyšnaitės“ stabdoma veikla nuo 2020 m. gruodžio 3 d. iki 2020 m. gruodžio 10 d. dėl to, kad asmenys, turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu, privalo izoliuotis (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas).

L.-d. ,,Radastėlė" administracija

 

Dėmesio!

Informuojame, kad stabdoma Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" grupės ,,Liepaitės" veikla nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., grupės „Obelaitės“  veiklos sustabdymas pratęsiamas iki 2020 m. gruodžio 2 d. dėl to, kad asmenys, turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu, privalo izoliuotis (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas).

 

 L.-d. ,,Radastėlė" administracija

 

Dėmesio!

Informuojame, kad Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ ikimokyklinio ugdymo grupės „Obelaitės“ stabdoma veikla iki 2020 m. lapkričio 30 d. dėl to, kad asmenys, turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu, privalo izoliuotis (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas).

Lopšelio-darželio ,,Radastėlė" administracija

 

Priešmokyklinukų tėvelių dėmesiui!

 

informuojame, kad yra patvirtintos Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-60/01 ,,Klaipėdos darželio „Radastėlė“ vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir karantino metu besimokančių namie, užduočių pateikimo ir atsiskaitymo taisyklės"

 

Gerbiami ugdytinių tėveliai,

informuojame, kad Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ ikimokyklinio ugdymo grupės „Liepaitės“ stabdoma veikla iki 2020 m. lapkričio 9 d. dėl to, kad asmenys, turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu, privalo izoliuotis (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas).

Lopšelio-darželio ,,Radastėlė" administracija

 

 

 

Gerbiami ugdytinių tėveliai,

           Lopšelio-darželio „Radastėlė“ mokytojai ir darbuotojai sveikina visus su artėjančia Rugsėjo 1-ąja

          Informuojame, kad Rugsėjo 1-ą dieną laukiame vaikučių nuo 7.30 val. iki 8.45 val. Atsakingi darbuotojai pasitiks juos prie vartų, pamatuos temperatūrą ir nuves į žaidimų aikšteles pas grupės mokytojas.

          Visus naujai atvykusius vaikučius iki aikštelės galės palydėti šeimos narys (1 asmuo).

         Primename, kad lydintieji asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, dezinfekuoti rankas, laikytis saugaus atstumo, vengti ilgalaikio kontakto, neturėti užkrečiamųjų ligų požymių.

         Susidariusi situacija riboja tiek mūsų, tiek Jūsų judėjimą įstaigos erdvėse, tačiau svarbiausia – mūsų visų saugumas. Būkime pareigingi, atsakingi ir saugūs!

 

Lopšelio-darželio „Radastėlė“ administracija

 

Rugsėjo 1-ąją vyks „Radastėlės“ grupių vardynos

         Nuo seniausių laikųmedis yra augimo, jėgos, stabilumo ir amžino gyvenimo atsinaujinimo gamtos cikle simbolis. Senovės lietuviai labai gerbė, mylėjo bei savo kiemuose sodino medžius dėl grožio, jaukumo, užuovėjos, pavėsio, apsisaugoti nuo perkūnijos, paukščiams prisivilioti, dėl vaistinių savybių ir net dėl skleidžiamo kvapo. Be praktinės pusės, medžiai buvo sodinami įvairiomis progomis: vestuvių ar gimus vaikui. Pažvelgę į sodybą, iš pasodintų medžių, galima buvo pasakyti, kiek joje auga vaikų. Gimus pirmajam sūnui, buvo sodinamas ąžuolas, antrajam – uosis, trečiajam – beržas, ketvirtajam –klevas. Gimus pirmajai mergaitei buvo sodinama liepa, antrajai – obelis, trečiajai –kriaušė, na o ketvirtajai – vyšnia arba slyva. Pagal medžių chronologiją galima buvo atsekti ne vieną žmonių kartą.

      Lopšelis-darželis „Radastėlė“ gyvuoja jau 65 metus, o jo teritorijoje auga daug įvairių medžių, menančių šios vietos istoriją. Puoselėdami etnografinę ugdymo kryptį, įstaigos bendruomenė nutarė, kad būtų prasminga ugdytinių grupėms suteikti medžių pavadinimus. Rugsėjo 1-ąją, kiekvienoje grupėje vyks vardynų šventė: vaikai susipažins su grupės medžiu, sužinos jo savybes, sodinimo tradicijas, kurs medžių simbolius, išklausys įdomias istorijas ar liaudiškus pasakojimus, daineles.

       Susipažinkite su naujais grupių pavadinimais:

Buvęs grupės pavadinimas Naujas grupės pavadinimas
Vyšnaitės
Boružėlės Obelaitės
Drugeliai Liepaitės
Varpeliai Šermukšniukai
Bitutės Kaštoniukai
Saulutės Kleveliai
Paukšteliai Uosiukai
Lašiukai Berželiai
Pelėdžiukai Ąžuoliukai

 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. V-1339 ,,Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo"

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“, esant potencialiai užsikrėtimo koronavirusu (COVID-19) rizikai, darbo organizavimo taisyklės nuo 2020 m. gegužės 18 d.

Vaiko tėvelio/mamos patvirtinimas (rašomas prieš pradedant lankyti darželį nuo 2020 m. gegužės 18 d.)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimas Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“

 

 

Aktuali informacija apie vaikų priėmimą į Klaipėdos miesto ikimokyklines įstaigas karantino metu:

LR Sveikatos apsaugos ministro sprendimas  (rekomendacijos)

Klaipėdos miesto admistracijos direktoriaus įsakymas

Papildomas susitarimas prie Mokymo sutarties

Prašymas priimti vaiką karantino laikotarpiu

 

Aktuali informacija tėvams dėl ikimokyklinių įstaigų darbo 2020 m. vasaros laikotarpiu

KLAIPĖDOS DARŽELIO „RADASTĖLĖ“ MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS, GALIOJANČIOS KARANTINO METU

 

Pedagoginės psichologinės tarnybos parengtos rekomendacijos karantino laikotarpiui:

Vaikas karantine
Kaip sumažinti COVID-19 viruso sukeliamą stresą..
Psichologinės rekomendacijos darbui namuose
Trumpos gairės psichologinėi gerovei

Daugiau skaityti  >>čia

 

Gerbiami tėveliai,

informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų komisija priėmė sprendimą išimtiniais atvejais, kai vaikų tėvai dirba medicinos bei statutinėse įstaigose ir dėl savo darbo specifikos negali nei dirbti nuotoliniu būdu, nei pasinaudoti laikino nedarbingumo galimybe vaikams prižiūrėti, užtikrinti vaikų priežiūrą jų lankomose įstaigose.

Lopšelis-darželis „Radastėlė“ užtikrins ugdytinių priežiūrą įprastomis darbo valandomis nuo 7.30 iki 18.00. Vaiko maitinimu turi pasirūpinti šeima – įstaigoje turėsime galimybę maistą pašildyti.

Tėveliai, kurių šeimoje yra medikų ar statutinių darbuotojų, prašome apie poreikį palikti vaiką lopšelyje-darželyje „Radastėlė“ pranešti lopšelio-darželio administracijai telefonu 8 46 314 750 arba elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo nuorašas >>spausti čia

svarbus kontaktai452x640

ELGTIS LAUKE640x452

 

Kiek gyvena COVID 19640x452

COVID 19452x640

6zingsniai 640x452

Atmintinė bendruomenei dėl koronaviruso

 Atmintine

 

AKTUALI INFORMACIJA DĖL KORONA VIRUSO!

 

Informacija apie KORONA virusą

Dėl rankų higienos

Rekomendacijos

ŠMSM aktuali informacija

 

 

 

 

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS Į MOKYKLAS 2020–2021 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymų mokytis 2020–2021 mokslo metais, t. y. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., registraciją planuojama pradėti 2020 m. vasario–kovo mėnesiais.  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymas dėl prašymų registracijos terminų (skaityti) ir įsakymas dėl numatomo pagrindinio priėmimo termino (skaityti).

Švietimo skyrius

 

 

 SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS !!!

 

Nuo 2019 m. rgsėjo 1 d. panaikinus medicininės pažymos formą Nr. 094/a, vaikų nelankymo dienos dėl ligos pateisinimo eiga:

,,6. Tėvų (globėjų, rūpintojų) veiksmai susirgus ugdytiniui ir negalint atvykti į Mokyklą:

6.1. susirgimo dieną iki 9 val. ryto informuoti grupės pedagogą apie neatvykimą;

6.2. informaciją pateikti telefono skambučiu, žinute ar atvykus į Mokyklą;

6.3. ugdytiniui pasveikus, atvykimo į Mokyklą dieną tėvai (rūpintojai, globėjai) parašo prašymą dėl nelankytų dienų pateisinimo dėl vaiko ligos;

6.4. už pateikiamos informacijos teisingumą atsako ją pateikiantis asmuo (tėvai, globėjai)."

Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ ugdytinių lankomumo apskaitos ir nelankymo pateisinimo tvarkos aprašas

 

SVEIKAS, RUGSĖJI ! 

ŠVENTĖ VYKS RUGSĖJO 2 D. 9.30 VAL. DARŽELIO KIEME

LAUKIAME VISŲ SUGRĮŽTANT SU GERA NUOTAIKA.

animated baby image 0061

 

SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS !!!

 

 

Nuo rugsėjo naujai pradedančių lankyti lopšelio ir darželio grupes vaikų tėvams susirinkimas - paskaita vyks rugpjūčio 29d. 16.30 val. darželio salėje.

Mokymo sutartys bus pasirašomos nuo rugpjūčio 26 dienos.

 

 

 

2019 m. gegužės 17d. (penktadienį), 10.30 val. ir 11.00 val.

KONCERTAS
Muzikos pamoka-PASAKA
„Muzikiniai pokalbiai“

Tarptautinių konkursų laureatė
Sigutė Trimakaitė
(sopranas, pianinas)

Programa pagal:
Pasaka „Pelytė ir jūra“,
Lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai,
J.S.Bach, W.A.Mozart, B.Kutavičius, Š.Nakas ir kt.
K.Binkis, D.Kajokas, S.Parulskis, H.Kunčius, R.Skučaitė ir kt.
Lietuvių, vokiečių, švedų, prancūzų liaudies dainos.
Bendros dainos ir žaidimai.

 

 


Gerb. mokytojau,

                  Esate korepetitorius, laisvai samdomas mokytojas ar ketinate tokiu tapti?

                 Primename, kad korepetitoriai ir laisvai samdomi mokytojai turėtų įregistruoti individualią veiklą arba įsigyti verslo liudijimą. Tai padaryti galima paprastai, prisijungus prie Mano VMI, o jei reikia specialisto pagalbos - atvykus į bet kurį valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) aptarnavimo padalinį.

                 Jei veiklą registruosite savarankiškai, Jums padės VMI parengti vedliai. Juose žingsnis po žingsnio paaiškinama kaip įsigyti verslo liudijimą ir kaip įregistruoti individualią veiklą.

                 Mokytojams aktualią informaciją apie individualios veiklos vykdymą galima rasti leidinyje čia.

                VMI Jūsų patogumui sukūrė ir dar vieną e. paslaugą — virtualų buhalterį i.APS. Tai nemokama supaprastintos buhalterinės apskaitos programa, kuria naudotis gali tiek vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, tiek dirbantys su verslo liudijimais. Daugiau informacijos rasite čia.

               Savarankiškai aktualią informaciją galite rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais Jus dominančiais mokesčių klausimais galite telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi ir saugomi 5 metus.

 


INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

Pranešame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-25 įsakymu Nr. AD1-183 nustatyta, kad prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:
– nuo š. m. vasario 7 d. 10 val. į I–IV gimnazines klases, 9–10 jaunimo ir specialiąsias klases, I–III socialinių įgūdžių ugdymo klases;
– nuo š. m. vasario 12 d. 10 val. į 6–8 klases;
– nuo š. m. vasario 19 d. 10 val. į 5 klases;
– nuo š. m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;
– nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.
Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio, iš pradinio į pagrindinio, iš pagrindinio į vidurinio).

Aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

 


INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad pradėti informacinės priėmimo į mokyklas sistemos diegimo darbai. Šios sistemos pagrindu bus teikiami prašymai mokytis nuo 2019–2020 mokslų metų (t. y. nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.), todėl rašytinių prašymų į mokyklas asmeniškai nešti nereikia. Taip pat primename, kad galimybė teikti prašymus registruotais laiškais yra panaikinta.

Siekiant užtikrinti sklandų prašymų teikimo procesą, planuojama jį organizuoti etapiškai:

 • pirmiausia bus sudaryta galimybė prašymus sistemoje registruoti į vyresniąsias klases (apie 2019 m. vasario mėnesį);
 • kiekvieną savaitę bus įvedamos galimybės prašymus registruoti į žemesnes klases;
 • registracijas į 1-ąsias klases planuojama organizuoti kovo mėnesio pirmąją savaitę.

Konkrečias prašymų registravimo sistemoje pradžios datas nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

  Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

 

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“, (savivaldybės biudžetinė įstaiga), Galinio Pylimo g. 16A, LT-91231 Klaipėda, tel. (8 46) 314750. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 290420760.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 etatas)

Pareigybės lygis – A (A2).

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

 • organizuoja pedagoginio personalo darbą, vykdo pedagoginės veiklos priežiūrą, koordinuoja įstaigos veiklos vertinimą ir įsivertinimą;
 • organizuoja, ugdymo programų rengimą, įgyvendinimą, vertinimą ir atnaujinimą;
 • koordinuoja vaiko gerovės komisijos veiklą;
 • analizuoja vaikų ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, jų atitikimą brandos rodikliams;
 • teikia metodinę pagalbą pedagogams, analizuoja ugdomąją veiklą reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą, rengia statistinių duomenų ataskaitas;
 • rūpinasi personalo karjera (skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai).
 • inicijuoja naujų ugdymo (si) technologijų ir strategijų diegimą;
 • skatina pedagogus tobulinti profesinį meistriškumą, kompetenciją, dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti;
 • siekia kaitos, kartu su kitais bendruomenės nariais puoselėja įstaigos kultūrines tradicijas;
 • bendradarbiauja su pedagogais, tėvais ir kitais bendruomenės nariais, koordinuoja darbo grupių, komandų veiklą, organizuoja tėvų švietimą;
 • atsako už ugdytinių, pedagogų ir įstaigos veiklos duomenų banko tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
 • organizuoja pedagoginės veiklos tyrimus, juos apibendrina, aptaria su įstaigos bendruomene;
 • sudaro pedagogų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus;
 • supažindina pedagogus su pareigybių aprašymais, rūpinasi naujai priimtų pedagogų adaptacija;
 • atlieka edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoja, organizuoja reikalingų priemonių įsigijimą;
 • vykdo kitus Lopšelio-darželio direktoriaus teisėtai jam pavestus būtinus darbus, deleguotas vadybines funkcijas susijusius su direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla;
 • pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruotės ar ligos metu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukto pedagoginio darbo stažą;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą;
 • mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų);
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Exel“, „Outlook“, „Internet Explorer“, „Power Point“;
 • išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius klausimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo taisykles ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 • sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Privalumai:

 • geri informacinių technologijų naudojimosi įgūdžiai;
 • geri dokumentų valdymo įgūdžiai (įsakymų rašymas, darbo apskaitos žiniaraščių pildymas, darbo patirtis su Mokinių ir Pedagogų registrais);
 • žinoti pedagoginio darbo ypatumus, (išmanyti šiuolaikinės pedagogikos, spec. pedagogikos, psichologijos pagrindus, metodikas);
 • projektų rengimo patirtis.

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą.
 • kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas;
 • rekomendaciją (atsiliepimus) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi).

Dokumentų pateikimo būdas:

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2019-01-16).

Konkursas numatomas 2019-01-25.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Ona Auškelytė, raštinės administratorė.

Kontaktinis tel. (8 46) 314 750, el. paštas info@radasteleklaipeda.lt

Informacija paskelbta 2019-01-02.


kvietimas i mokymus

Informuojame, kad parengtas Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 10 punkto pakeitimas (2018-11-28 sprendimo projekto Nr. T1-288), kuris bus svarstomas š. m. gruodžio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje.

Pakeitimu panaikinama galimybė prašymus mokykloms teikti registruotais laiškais. Plačiau apie pakeitimą galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt).

Šiuo metu baigiama rengti informacinė priėmimo į mokyklas sistema, kurios pagrindu bus teikiami prašymai 2019–2020 mokslo metams, todėl rašytinių prašymų nešti į mokyklas nereikės.

Konkretus veiksmų grafikas bus sudarytas ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 21 d. Tikėtina, kad, išbandžius informacinę sistemą, priėmimo procesai bus pradėti 2019 m. vasario–kovo mėnesiais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus prašymų priėmimų pradžią.

Apie informacinės priėmimo sistemos diegimo terminus ir prašymų registravimo principus gyventojams informacija bus teikiama savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

             

                         Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

 

 

 

 


 

Gerbiami tėveliai,


pranešame, kad nuo š. m. lapkričio 26 dienos lopšelio-darželio „Radastėlė“ teritorijoje vyks paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai. Darbai prasidės nuo vartų Pilies gatvės pusėje. Prašome pasirinkti saugų kelią patekti į darželio patalpas.

 


L.-d. „Radastėlė“ administracija


 

 

 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja naujos rekomendacijos dėl vaikų maitinimo organizavimo. Viena iš jų – vaikams rekomenduojama neštis sveikus užkandžius į mokyklas ar darželius (įskaitant šventes ir gimtadienius) ir vengti maisto produktų, kuriais neleidžiama prekiauti mokyklos valgykloje, bufete ar maisto pardavimo automatuose.

Nepageidaujamų produktų sąrašas:

• bulvių, kukurūzų ar kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai;

• saldainiai; šokoladas ir šokolado gaminiai;

• valgomieji ledai;

• pieno produktai ir konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu;

• kramtomoji guma;

• gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; nealkoholinis alus, sidras ir vynas;

• gėrimai ir maisto produktai, pagaminti iš (arba kurių sudėtyje yra) kavamedžio pupelių kavos ar jų ekstrakto; cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai (kavos pakaitalai);

• kisieliai;

• sultinių, padažų koncentratai;

• padažai su spirgučiais;

• šaltai, karštai, mažai rūkyti mėsos gaminiai ir mėsos gaminiai, kurių gamyboje buvo naudojamos rūkymo kvapiosios medžiagos; rūkyta žuvis;

• konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai; strimelė (silkė), pagauta Baltijos jūroje;

• nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai;

• mechaniškai atskirta mėsa, žuvis ir maisto produktai, į kurių sudėtį įeina mechaniškai atskirta mėsa ar žuvis; subproduktai ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis);

• džiūvėsėliuose volioti ar džiūvėsėliais pabarstyti kepti mėsos, paukštienos ir žuvies gaminiai;

• maisto papildai;

• maisto produktai, pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO), arba maisto produktai, į kurių sudėtį įeina GMO;

• maisto produktai, į kurių sudėtį įeina iš dalies hidrinti augaliniai riebalai;

• maisto produktai ir patiekalai, neatitinkantys Tvarkos aprašo 3‒5 prieduose nustatytų reikalavimų.

Rekomenduojama:

• daržovės, šakniavaisiai, vaisiai, uogos ir jų nesaldinti gaminiai;

• ankštinių, sėklų, kruopų, riešutų nesaldinti ir nesūdyti gaminiai, pusryčių dribsniai;

• pienas ir nesaldinti, neriebūs jo gaminiai (varškė, kefyras, pasukos, jogurtai ir pan.);

• kiaušiniai, nerūkyta, liesa, balta mėsa, žuvis ir jų nesūrūs gaminiai;

• nesaldūs pyragai su vaisiais, uogomis, žele ar mėsa;

• rupių, visagrūdžių miltų duona, kiti gaminiai ir kepiniai;

• geriamasis vanduo, nesaldintos žolelių arbatos, nesaldžios sultys;

• visi produktai, kurie paženklinti „Rakto skylutės“ simboliu.

 

SVARBU − PRODUKTŲ ĮVAIROVĖ!

Daugiau informacijios:  

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8d14e5046e311e8ade598b2394a491d/WFTAPqyxls

 

 

 


Dėmesio! Dėmesio!animated bell image 0013

Radastėlė vėl atveria duris.

Laukiame visų sugrįžtančių rugsėjo 3 d.

Auklėtojai lauks Jūsų nuo 7 val. 30 min. Na, o 9 valandą visi drauge susitiksime kieme.


psichologas


Pasikeitė Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" elektroninio pašto adresas.

Naujas el. pašto adresas:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


tevu linija internetas

                 Spalio pradžioje pradėjo veikti „Tėvų linija" – profesionalių psichologų pagalba tėvams telefonu. Šį projektą inicijavo Prezidentės Dalios Grybauskaitės kampanija „Už saugią Lietuvą" http://www.pvc.lt/lt/naujienos/398-startavo-tevu-linija-profesionaliu-psichologu-konsultacijos-tevams

            „Tėvų linijoje" darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. dirba Paramos vaikams centro psichologai, kurie padeda tėvams suprasti, kodėl tam tikroje situacijoje vaikas elgiasi vienaip arba kitaip. Pataria, kaip suaugusiems žmonėms derėtų reaguoti, ką sakyti ar daryti, kad situacija netaptų konfliktine, kartu su tėvais ieško tinkamiausio konkrečios problemos sprendimo. Telefonu konsultuoti pasirengę profesionalai padeda tėvams nusiraminti, o jeigu reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.

Daugiau apie „Tėvų liniją" - http://www.pvc.lt/lt/naujienos/2-be-kategorijos/399-tevu-linija

 

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2018–2019 MOKSLO METAMS

 

Projekto ,,Komplekinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste”

sausio mėnesio veiklos

Paslaugos nemokamos, skirtos kiekvienai šeimai!


Tolerancijos savaite 2017 lapkritis page 001


kepam pyragus page 001


kurybine savaite 2017 spalis page 001


skelbimas derlius 2017 page 001


Mieli tėveliai,

primename Jums, kad

iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

grupės auklėtojai turite pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).

Labai prašome nevėluoti.

Įstaigos administracija


kvietimas 2017 09 01


2017 2018


Dėl priėmimo į ikimokyklines įstaigas sistemos trikdžių

 

 2017 m. balandžio 26 d. vaikų priėmimo į ikimokyklines įstaigas sistemoje buvo generuojamos eilės ir priskiriami vaikai į laisvas vietas nuo rugsėjo 1 d. Kadangi informacinės sistemoje įvyko techninių nesklandų, prašome tėvelių nereaguoti į gautus elektroninius pranešimus, kad jų vaikas pateko į darželį, ir nesikreipti į nurodytą įstaigą. Informuojame, kad vaikai bus atstatyti atgal į eiles ir iš naujo priskiriami į laisvas vietas. Informacinės sistemos administratorius šiuo metu naujai generuoja eiles, todėl balandžio 26 d. gauti pranešimai laikomi negaliojančiais.

http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/eiles-i-klaipedos-darzelius-sutriko-sistema-1549455/


klaipedos lopselis darzelis radastele page 001


Ekologine savaite 2017 04


Sodincius

 

 


KNYGOS KURYBINIS LAIKOTARPIS 1  KNYGOS KURYBINIS LAIKOTARPIS 2 

 

 


skelbimas 2017 03 21 page 001Spektaklio aprašymą skaityti >> čia

 


kvietimas 2017 02


pusiauziemio svente 2017


neuzmirstuoles2017


 

KLAIPĖDA – MANO MIESTAS

Kūrybinė savaitė

2017 m. sausio 9 – 13 d.

skaityti skelbimą čia


adventas 2016


Skaitymo skatinimo iniciatyva „Skaitau mažiesiems“

Kiekvieną 2016 m. spalio – gruodžio mėnesių trečiadienį įstaigoje lankosi mūsų socialiniai partneriai – Sendvario progimnazijos 3-4 klasių mokiniai. Jie pristato ir skaito mūsų vaikučiams savo mėgstamiausias knygeles. Tai ne tik puiki proga mūsų buvusiems ugdytiniams ir jų draugams aplankyti darželį, bet ir pagerinti savo skaitymo įgūdžius. Mokiniai labai atsakingai ruošiasi apsilankymams, stengiasi skaityti aiškiai, su intonacija, kad mažieji draugai ne tik atidžiai klausytų pasakų, bet vėliau ir nupieštų labiausiai patikusius pasakų veikėjus.


Saugaus eismo savaite twinkl


kvietimas2


 

 

geles Dėkojame Toyota‘i geles

Džiaugiamės, kad Toyota kompanijos vykdoma akcija „Kaip Lietuvos vaikų darželius padaryti žalesnius“ neaplenkė mūsų įstaigos. Vairuotojų, atlikusių bandomąjį važiavimą Toyota hibridiniu automobiliu, dovanoti kambariniai augalai dipsiai įsikūrė visose lopšelio – darželio „Radastėlė“ grupėse. Jie grynins ir gaivins patalpų orą, o vaikučiai jiems atsidėkos savo šypsenomis.

animated flower image 0110

 


kvietimas3

 


2016 m. rugsėjo 14 d. grupės ,,Varpeliai“ vaikučiai vyko į Klaipėdos universiteto Botanikos sodą. Šią ekskursiją padovanojo Klaipėdos universiteto Botanikos sodas už dalyvavimą Klaipėdos miesto ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių projekte ,,Auginu ir augu pats“.

 Auginu ir augu pats 2016  kvietimas1
 kvietimas2

 

 Apie dalyvavimą projekte skaityti >> čia

 

 


 Sveikiname visus sugrįžusius į ,,Radastėlę"


Savaitė skirta Tarptautinei Šeimos dienai paminėti

2016-05-09 – 2016-05-13

skaityti skelbimą čia

 animated family image 0015animated family image 0015animated family image 0015animated family image 0015


 

Ekologinė-tyrinėjimų, atradimų-savaitė

„BUNDA GAMTA“

2016 m. balandžio 18-22 dienomis

skaityti skelbimą čia

 


         animated easter chick image 0075

 

 

Kūrybinė savaitė ,,Sulaukėme Velykų"

2016-03-29 - 2016-04-01

skaityti skelbimą čia


Gerbiami tėveliai,

            kviečiame aktyviai dalyvauti svarstant ,,Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo“ projektą (projektą>>skaityti čia), teikti siūlymus iki 2016 m. kovo 16 d. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ direktorei el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

              Projektas bus aptariamas 2016 m. kovo 16 d. 17.00 val. lopšelio-darželio ,,Radastėlė” muzikos salėje. Kviečiame dalyvauti lopšelio-darželio ,,Radastėlė” tėvų komitetą, įstaigos tarybą ir visus norinčius bendruomenės narius.


Kūrybinė savaitė

„Sveikesni gyvenimo įgūdžiai ir įpročiai – sveikesni vaikai“

2016-02-22 - 2016-02-26

 skaityti skelbimą čia

 


Švenčiame Vasario 16-ąją ,,Pagrandukų" grupėje >>pasižiūrėti

Auklėtojos Ramunė ir Dalė dėkoja grupės ,,Drugeliai" tėveliams už sukurtas ir pagamintas Mores, kurios dalyvauja parodoje ,,Gražiausia žiemos mergelė" >>pasižiūrėti


Dėmesio!

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Radastėlė“ 2016 metų vasarą dirbs birželio ir liepos mėnesiais. Įstaiga bus uždaryta vasaros atostogoms nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

 


animated winter image 0039animated winter image 0039animated winter image 0039animated winter image 0039 

PUSIAUŽIEMIS

KŪRYBINĖ SAVAITĖ

2016-01-25 – 2016-01-29

PIRMADIENIS: Jaunas mėnulis - kumeliukas svečiuojasi grupėse, linki linksmos savaitės.

ANTRADIENIS: Pusiaužiemio tradicijos, papročiai per lietuvių liaudies žaidimus – 1, 2, 8, 3 grupės 9.30 val. salėje žaidžia l. ž. „Skrisk, skrisk, bitute“, „Meška“, „Daug pelių. 4-os grupės vaikai jiems pašoka „Kumeliuko šokį, padainuoja lietuvių liaudės dainąVai, žydėk, balta obelėle.

16.30 val. šventė M L I muziejuje „Pusiaužiemio linksmybės“ dalyvauja 6-ta ir 9-ta grupės.

TREČIADIENIS: Paroda darželio stende „Pusiaužiemis šerkšnu pražydo“ (tapyba, karpiniai, aplikacija žiemos motyvais, panaudojant viduržiemio simbolius).

KETVIRTADIENIS: 9.30 val. lenktyniauti, žaisti kviečia linksmas kumeliukas (4-ta, 6-ta, 7-ta , 9-ta, 5-ta grupės).

PENKTADIENIS: Kūrybinės savaitės apibendrinimas grupėse pagal auklėtojų sumanymą.

                                                        Organizatorės  auklėtojos Rita ir Aurelija 

 

 


Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" vaikučiai kartu su šokių mokykla ,,Tendance" kviečia į Naujametinį Tendance vakarą

2016 metų sausio 9 d. 17.00 val. Koncertas vyks Kultūros fabriko didžiojoje salėje >> pasižiūrėti

animated dancing image 0283


 

 animated christmas image 0233

 

Adventiniai vakarojimai

,,Sekam pasakas mažiesiems"

2015 m. lapkričio 30 gruodžio 23 dienomis >> pasižiūrėti

 animated christmas image 0824

 


 

kvietimas


 

animated sheep image 0069animated sheep image 0069animated sheep image 0069

 Kūrybinė savaitė skirta šv. Martyno dienai

2015-11-09 – 2015-11-13

Pirmadienis

Šv. Martyno dienos tradicijos ir papročiai. Kuriame Šv. Martyno dienos simbolius iš šiaudų.

(ožys, žąsis, piemenėlio slėptuvė, vilkas, avelė, šeimininkės ragaišis, piemenėlio atlygis, avilys, karvytė)

Antradienis

Piemenėlių dainų diena.

Trečiadienis

„Boružiukų“ ir „Lašiukų“ grupės šventė „Baltas oželis“ MLM muziejuje 16.30 val.

Ketvirtadienis

Piemenukų skaičiuočių ir pasierzinimų diena.

Penktadienis

Piemenėlių žaidimų diena.

Kūrybinė grupė: Ramunė, Asta, Dalė, Diana, Renata, Nijolė

 animated sheep image 0069animated sheep image 0069animated sheep image 0069


Sveikatiada logotipas

zipio cd

Musu darz logotipas

Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“ sukurtas pasveikinimas "Mes tavo vaikai"

Mes tavo vaikai

 

Viso lankėsi

085319
ŠiandienŠiandien24
Šią savaitęŠią savaitę169
Šį mėnesįŠį mėnesį1167