herbas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,RADASTĖLĖ"
Adresas: Galinio Pylimo g. 16A, LT-91232 Klaipėda.
Tel. (8 46) 314 750. El. p.: info@radasteleklaipeda.lt
Įm. kodas 290420760
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 

vaikai

:

Vykdomi Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ svetainės atnaujinimo darbai

    Kindergarten "Radastėlė" 

    Klaipeda kindergarten "Radastėlė" - general purpose, artistic-ethnographic direction of education pre-school educational institution. It implemented a quality children's strengths and personalized education, to serve preschool children behavioral needs, security and development.
     Works of 9: 1 early, 6 and 2 pre-school age children. Institution attends children from 1 to 7 years old. They take care of 19 highly qualified teachers. Carrying out various projects, organizing events and in the office.
     Everyone has one purpose - kindergarten should be fun and exciting, it has to get as many impressions and knowledge.

:

insert

 

gelesNaujienosgeles

 

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“, (savivaldybės biudžetinė įstaiga), Galinio Pylimo g. 16A, LT-91231 Klaipėda, tel. (8 46) 314750. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 290420760.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti (1 etatas)

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo užmokestis (ant popieriaus) - 1239,00 Eur.

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo veiklą reglamentuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotojas:

 • paskirsto darbuotojams darbus pagal patvirtintus pareigybių aprašymus, organizuoja darbus kad įstaigos ūkis funkcionuotų be trikdžių;
 • atlieka jam pavaldžių darbuotojų metininį veiklos vertinimą pagal nustatytas metines užduotis, susijusias su darbuotojų funkcijomis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant šios užduotys gali būti neįvykdytos, bei suformuluoja einamųjų metų užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką;
 • sistemingai vykdo įstaigos pastato ir patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus, nustatytu laiku organizuoja įstaigos pastato ir jo konstrukcijos sezonines bei neeilines apžiūras, organizuoja apžiūrų metu rastų defektų pašalinimą;
 • rūpinasi apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu, kontroliuoja jų techninę būklę, organizuoja remonto darbus;
 • informuoja darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;
 • dalyvauja sudarant įstaigos nekilnojamojo turto eilinio (einamojo) ir kapitalinio remonto planus bei sąmatas;
 • tvarko materialinių vertybių (žaliavų, produkcijos, įrenginių, įrankių, baldų ir t.t.) apskaitą, tikrina, kad medžiagų, prekių, gaminių likučiai atitiktų nurodytus buhalterijos dokumentuose; nurašo susidėvėjusį inventorių, panaudotas žaliavas, kitas materialines vertybes;
 • dalyvauja kasmetinėje įstaigos materialinių vertybių inventorizacijoje, kontroliuojančių institucijų rengiamuose patikrinimuose, teikia su tuo susijusią būtiną informaciją (valstybės, finansų kontrolės įstaigoms);
 • rengia civilinės saugos programą ir planus, darbų saugos, priešgaisrinės instrukcijas, moko ir instruktuoja visus įstaigos darbuotojus priešgaisrinės saugos, saugos darbe, civilinės saugos klausimais, užtikrina pasirašytiną darbuotojų supažindinimą ir pildo instruktavimo žurnalus;
 • laiku informuoja įstaigos direktorių apie nelaimingus atsitikimus darbe, darbų saugos ir kitus pažeidimus, gaisrus, vagystes;
 • teikia raštus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl remonto darbų ir projektų organizavimo, prižiūri rangovų atliekamus darbus, patikrina darbų atlikimo aktus;
 • pagal kompetenciją pildo savo srities ataskaitas;
 • atsižvelgiant į turimas kompetencijas dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • dalyvauja įstaigos organizuojamuose susirinkimuose, posėdžiuose, svarstant (atsižvelgiant į kompetencijas) įstaigos veiklos klausimus ir teikiant siūlymus dėl įstaigos veiklos gerinimo;
 • keičiantis teisės aktams, taisyklėms, įstatymams, reglamentuojantiems darbo funkcijas, dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose;
 • rūpinasi ir kontroliuoja, kad:
 • grupėse ir kabinetuose būtų iškabintos naudojamų elektros, mechaninių prietaisų, cheminių medžiagų saugaus naudojimo instrukcijos, sukomplektuotos ir laiku atnaujintos pirmosios pagalbos vaistinėlės;
 • įstaigos teritorijos apšvietimas, patalpų (grupių, kabinetų, salių ir kt.) bendrasis bei vietinis apšvietimas atitiktų galiojančias normas;
 • virtuvėje ir kitose patalpose naudojami elektros įrenginiai būtų įžeminti, jeigu įžeminimas numatytas jų konstrukcijoje;
 • būtų tvarkingos grupių, kabinetų, salės, maisto bloko, sveikatos priežiūros kabineto, sanitarinių patalpų natūralaus ir mechaninio vėdinimo sistemos, jos efektyviai dirbtų;
 • įstaigos atskiroms patalpoms, erdvėms tektų po nustatytą skaičių atitinkamos talpos gesintuvų;
 • gaunamos prekės (materialinės vertybės) atitiktų technines sąlygas ir turėtų gamintojo arba tiekėjo sertifikatus;
 • kontroliuoja priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą, visų įstaigos darbuotojų savalaikį sveikatos pasitikrinimą;
 • rūpinasi:
 • įstaigos teritorijoje poilsio, žaidimų, sporto zonose esančių įrenginių tvarkingumu, tinkama priežiūra;
 • elektros įrenginių saugumo reikalavimų užtikrinimu;
 • įstaigos aplinkos, patalpų, erdvių švaros ir tvarkos higienos reikalavimų užtikrinimu;
 • ūkinių avarijų likvidavimu;
 • smulkius remonto darbus, patalpų ir inventoriaus savalaikį remontą, kontroliuoja jo eigą bei užtikrina įstaigos patalpų paruošimą naujiems mokslo metams;
 • aprūpinimą įstaigos veiklai reikalingomis ugdymo priemonėmis, inventoriumi, medžiagomis, baldais, organizacine technika, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, kontroliuoja jų apsaugą ir savalaikį remontą;
 • paraiškų surinkimą iš įstaigos darbuotojų apie reikalingas darbui priemones ir medžiagas ir jų išdavimą;
 • rengia:
 • techninio personalo (auklėtojų padėjėjų, virėjų, sandėlininkų, valytojų, kiemsargių, darbininkų ir kt.) darbo grafikus ir pateikia tvirtinti įstaigos direktoriui;
 • sutartis su prekių ir paslaugų tiekėjais;
 • įsakymų projektus įstaigos ūkinės veiklos klausimais;
 • dokumentus, reikalingus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos apskaitos skyriui;
 • pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir laiku pateikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos apskaitos skyriui;
 • dokumentus įstaigos patalpų suteikimo paslaugai ir kontroliuoja sutarčių įsipareigojimų vykdymą;
 • išduotų medžiagų, priemonių ir kt. apskaitą;
 • vykdo:
 • viešuosius pirkimus ir laiku pateikia duomenis VP IS, tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją.
 • įstaigos direktoriaus pavedimus pagal kompetenciją, neviršijant nustatyto darbo laiko;
 • teikia siūlymus įstaigos direktoriui dėl aptarnaujančio personalo darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo;
 • perima įstaigos turtą iš atleidžiamų darbuotojų;
 • pavaduoja direktorių jam nesant darbe.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu (pageidautinas techninis išsilavinimas);
 • gerai mokėti lietuvių kalbą,taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei raštvedybos taisyklių reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Exel“, „Outlook“, „Internet Explorer“, „Power Point“;
 • išmanyti darbo santykius reglamentuojančius įstatymus, Viešųjų pirkimų įstatymą, buhalterinės apskaitos pagrindus bei kitus biudžetinės įstaigos veiklą reglamentuojančius norminius teisės aktus;
 • išmanyti įstaigos struktūrą, darbo organizavimą ir valdymą, veiklos sritis, švietimo įstaigos ūkio tvarkymui keliamus reikalavimus; švietimo įstaigų higienos normas ir taisykles; priešgaisrinės saugos taisykles, civilinės saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančius teisės aktus;
 • turėti analogiško darbo patirtį (darbo įgūdžių ūkio aptarnavimo srityje/ ne mažiau kaip 3 metų administracinio/vadovavimo darbo, veiklų patirties arba ne mažiau kaip 2 metų darbo su žmonėmis patirties);
 • turėti labia gerus rusų kalbos komunikavimo įgūdžius.

Privalumai:

 • geri informacinių technologijų naudojimosi įgūdžiai;
 • geri dokumentų valdymo įgūdžiai (įsakymų rašymas, darbo apskaitos žiniaraščių pildymas, darbo grafikų sudarymas, sutarčių su tiekėjais sudarymas);
 • mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų);
 • vairuotojo B kategorijos pažymėjimas

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą.
 • kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas;
 • rekomendaciją (atsiliepimus) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi).

Dokumentų pateikimo būdas:

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2021-02-18).

Konkursas numatomas 2021-02-23.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Ona Lukė, raštinės administratorė.

Kontaktinis tel. (8 46) 314 750, el. paštas info@radasteleklaipeda.lt

Informacija paskelbta 2020-02-04.

 

 

Prašome susipažinti su direktorės Dianos Varkalienės 2020 metų veiklos ataskaita (projektas) ir teikti siūlymus dėl metų veiklos ataskaitos įvertinimo elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. iki 2021-01-29 (skaityti).

(paskelbta 2021-01-20)

 

Dėmesio!

Informuojame, kad Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ grupės „Kaštoniukai“ stabdoma veikla nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2020 m. gruodžio 24 d. dėl to, kad asmenys, turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu, privalo izoliuotis (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas).

L.-d. ,,Radastėlė" administracija

 

 

padeka 2020 page 001 1

Dėmesio!

Informuojame, kad grupės ,,Vyšnaitės" veiklos stabdymas pratęsiamas iki 2020 m. gruodžio 15 d. (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas).

 

L.-d. ,,Radastėlė" administracija

 

Dėmesio!

Informuojame, kad Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ grupės „Vyšnaitės“ stabdoma veikla nuo 2020 m. gruodžio 3 d. iki 2020 m. gruodžio 10 d. dėl to, kad asmenys, turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu, privalo izoliuotis (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas).

L.-d. ,,Radastėlė" administracija

 

Dėmesio!

Informuojame, kad stabdoma Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" grupės ,,Liepaitės" veikla nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., grupės „Obelaitės“  veiklos sustabdymas pratęsiamas iki 2020 m. gruodžio 2 d. dėl to, kad asmenys, turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu, privalo izoliuotis (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas).

 

 L.-d. ,,Radastėlė" administracija

 

Dėmesio!

Informuojame, kad Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ ikimokyklinio ugdymo grupės „Obelaitės“ stabdoma veikla iki 2020 m. lapkričio 30 d. dėl to, kad asmenys, turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu, privalo izoliuotis (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas).

Lopšelio-darželio ,,Radastėlė" administracija

 

Priešmokyklinukų tėvelių dėmesiui!

 

informuojame, kad yra patvirtintos Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-60/01 ,,Klaipėdos darželio „Radastėlė“ vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir karantino metu besimokančių namie, užduočių pateikimo ir atsiskaitymo taisyklės"

 

Gerbiami ugdytinių tėveliai,

informuojame, kad Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ ikimokyklinio ugdymo grupės „Liepaitės“ stabdoma veikla iki 2020 m. lapkričio 9 d. dėl to, kad asmenys, turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu, privalo izoliuotis (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas).

Lopšelio-darželio ,,Radastėlė" administracija

 

 

 

Gerbiami ugdytinių tėveliai,

           Lopšelio-darželio „Radastėlė“ mokytojai ir darbuotojai sveikina visus su artėjančia Rugsėjo 1-ąja

          Informuojame, kad Rugsėjo 1-ą dieną laukiame vaikučių nuo 7.30 val. iki 8.45 val. Atsakingi darbuotojai pasitiks juos prie vartų, pamatuos temperatūrą ir nuves į žaidimų aikšteles pas grupės mokytojas.

          Visus naujai atvykusius vaikučius iki aikštelės galės palydėti šeimos narys (1 asmuo).

         Primename, kad lydintieji asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, dezinfekuoti rankas, laikytis saugaus atstumo, vengti ilgalaikio kontakto, neturėti užkrečiamųjų ligų požymių.

         Susidariusi situacija riboja tiek mūsų, tiek Jūsų judėjimą įstaigos erdvėse, tačiau svarbiausia – mūsų visų saugumas. Būkime pareigingi, atsakingi ir saugūs!

 

Lopšelio-darželio „Radastėlė“ administracija

 

Rugsėjo 1-ąją vyks „Radastėlės“ grupių vardynos

         Nuo seniausių laikųmedis yra augimo, jėgos, stabilumo ir amžino gyvenimo atsinaujinimo gamtos cikle simbolis. Senovės lietuviai labai gerbė, mylėjo bei savo kiemuose sodino medžius dėl grožio, jaukumo, užuovėjos, pavėsio, apsisaugoti nuo perkūnijos, paukščiams prisivilioti, dėl vaistinių savybių ir net dėl skleidžiamo kvapo. Be praktinės pusės, medžiai buvo sodinami įvairiomis progomis: vestuvių ar gimus vaikui. Pažvelgę į sodybą, iš pasodintų medžių, galima buvo pasakyti, kiek joje auga vaikų. Gimus pirmajam sūnui, buvo sodinamas ąžuolas, antrajam – uosis, trečiajam – beržas, ketvirtajam –klevas. Gimus pirmajai mergaitei buvo sodinama liepa, antrajai – obelis, trečiajai –kriaušė, na o ketvirtajai – vyšnia arba slyva. Pagal medžių chronologiją galima buvo atsekti ne vieną žmonių kartą.

      Lopšelis-darželis „Radastėlė“ gyvuoja jau 65 metus, o jo teritorijoje auga daug įvairių medžių, menančių šios vietos istoriją. Puoselėdami etnografinę ugdymo kryptį, įstaigos bendruomenė nutarė, kad būtų prasminga ugdytinių grupėms suteikti medžių pavadinimus. Rugsėjo 1-ąją, kiekvienoje grupėje vyks vardynų šventė: vaikai susipažins su grupės medžiu, sužinos jo savybes, sodinimo tradicijas, kurs medžių simbolius, išklausys įdomias istorijas ar liaudiškus pasakojimus, daineles.

       Susipažinkite su naujais grupių pavadinimais:

Buvęs grupės pavadinimas Naujas grupės pavadinimas
Vyšnaitės
Boružėlės Obelaitės
Drugeliai Liepaitės
Varpeliai Šermukšniukai
Bitutės Kaštoniukai
Saulutės Kleveliai
Paukšteliai Uosiukai
Lašiukai Berželiai
Pelėdžiukai Ąžuoliukai

 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. V-1339 ,,Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo"

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“, esant potencialiai užsikrėtimo koronavirusu (COVID-19) rizikai, darbo organizavimo taisyklės nuo 2020 m. gegužės 18 d.

Vaiko tėvelio/mamos patvirtinimas (rašomas prieš pradedant lankyti darželį nuo 2020 m. gegužės 18 d.)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimas Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“

 

 

Aktuali informacija apie vaikų priėmimą į Klaipėdos miesto ikimokyklines įstaigas karantino metu:

LR Sveikatos apsaugos ministro sprendimas  (rekomendacijos)

Klaipėdos miesto admistracijos direktoriaus įsakymas

Papildomas susitarimas prie Mokymo sutarties

Prašymas priimti vaiką karantino laikotarpiu

 

Aktuali informacija tėvams dėl ikimokyklinių įstaigų darbo 2020 m. vasaros laikotarpiu

KLAIPĖDOS DARŽELIO „RADASTĖLĖ“ MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS, GALIOJANČIOS KARANTINO METU

 

Pedagoginės psichologinės tarnybos parengtos rekomendacijos karantino laikotarpiui:

Vaikas karantine
Kaip sumažinti COVID-19 viruso sukeliamą stresą..
Psichologinės rekomendacijos darbui namuose
Trumpos gairės psichologinėi gerovei

Daugiau skaityti  >>čia

 

Gerbiami tėveliai,

informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų komisija priėmė sprendimą išimtiniais atvejais, kai vaikų tėvai dirba medicinos bei statutinėse įstaigose ir dėl savo darbo specifikos negali nei dirbti nuotoliniu būdu, nei pasinaudoti laikino nedarbingumo galimybe vaikams prižiūrėti, užtikrinti vaikų priežiūrą jų lankomose įstaigose.

Lopšelis-darželis „Radastėlė“ užtikrins ugdytinių priežiūrą įprastomis darbo valandomis nuo 7.30 iki 18.00. Vaiko maitinimu turi pasirūpinti šeima – įstaigoje turėsime galimybę maistą pašildyti.

Tėveliai, kurių šeimoje yra medikų ar statutinių darbuotojų, prašome apie poreikį palikti vaiką lopšelyje-darželyje „Radastėlė“ pranešti lopšelio-darželio administracijai telefonu 8 46 314 750 arba elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo nuorašas >>spausti čia

svarbus kontaktai452x640

ELGTIS LAUKE640x452

 

Kiek gyvena COVID 19640x452

COVID 19452x640

6zingsniai 640x452

Atmintinė bendruomenei dėl koronaviruso

 Atmintine

 

AKTUALI INFORMACIJA DĖL KORONA VIRUSO!

 

Informacija apie KORONA virusą

Dėl rankų higienos

Rekomendacijos

ŠMSM aktuali informacija

 

 

Read more: Naujienos

Sveikatiada logotipas

zipio cd

Musu darz logotipas

Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“ sukurtas pasveikinimas "Mes tavo vaikai"

Mes tavo vaikai

 

Viso lankėsi

077778
ŠiandienŠiandien8
Šią savaitęŠią savaitę333
Šį mėnesįŠį mėnesį1280