herbas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,RADASTĖLĖ"
Adresas: Galinio Pylimo g. 16A, LT-91232 Klaipėda.
Tel. (8 46) 314 750. El. p.: info@radasteleklaipeda.lt
Įm. kodas 290420760
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 

vaikai

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" komisijos ir darbo grupės

 

Įstaigos taryba

 

         Įstaigos taryba – aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia pedagogus, aptarnaujantį personalą, tėvus (kitus teisėtus vaiko

atstovus) demokratiniam Įstaigos valdymui, padeda spręsti Įstaigai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Įstaigos interesams.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Rita Ronkaitienė pirmininkė, auklėtoja
2. Vilma Satkauskienė sekretorė, auklėtojos padėjėja
3. Liolė Vilidaitė narė, auklėtoja
4. Ilona Grigutienė narė, auklėtojos padėjėja
5. Jekaterina Eismontienė narė, ugdytinio mama
6. Renata Kudžmienė narė, ugdytinio mama

 

Mokytojų taryba

 

         Mokytojų taryba – nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją

sudaro Įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Įstaigoje dirbantys

pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Direktorius pirmininkas
2. Rita Ronkaitienė sekretorė, auklėtoja
3. Diana Varkalienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Renata Čipkuvienė narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Ramutė Nevrauskienė narė, logopedė
6. Indrė Rauktienė narė, auklėtoja
7. Asta Mažeivienė, narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
8. Dalė Šereikienė narė, auklėtoja
9. Liolė Vilidaitė narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
10. Nijolė Kemežienė narė, auklėtoja
11. Audronė Gaižauskienė narė, auklėtoja
12. Aušra Kutniauskienė narė, auklėtoja
13. Aurelija Čiunkienė narė, auklėtoja
14. Rima Zuchbaja narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
15. Vilma Satkauskienė
narė, auklėtoja
16. Ramunė Vintilienė narė, auklėtoja
17. Irena Dargužienė narė, auklėtoja
18. Lilija Beliavskienė narė, auklėtoja
19. Gintarė Leveckienė narė, auklėtoja

 

Metodinė taryba

 

         Metodinė taryba – nuolat veikianti Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams

spręsti. Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo

būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Diana Varkalienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Lilija Beliavskienė sekretorė, auklėtoja
3. Renata Čipkuvienė
narė, auklėtoja
4. Indrė Rauktienė
narė, auklėtoja
5. Vilma Satkauskienė narė, auklėtoja

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 

         Atestacijos komisija – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus,

svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Direktorius pirmininkas
2. Diana Varkalienė
narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojų tarybos atstovė
3. Rima Zuchbaja narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė, mokytojų tarybos atstovė
4. Rita Ronkaitienė narė, auklėtoja metodininkė, įstaigos tarybos atstovė
5. Nijolė Kemežienė narė, auklėtoja metodininkė, metodinės tarybos atstovė
6. Lina Šikšniuvienė
narė, tėvų aktyvo atstovė
7. Ramunė Zavtrikovienė narė, Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, deleguota steigėjo

 

Vaiko gerovės komisija

 

         Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą,

švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su

vaiko gerove susijusias funkcijas.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Direktorius pirmininkas
2. Diana Varkalienė pirmininko pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Aušra Kutniauskienė sekretorė, auklėtoja
4. Ramutė Neverauskienė narė, logopedė
5. Indrė Rauktienė
narė, auklėtoja
6. Liolė Vilidaitė
narė, auklėtoja

 

Vidaus audito koordinavimo grupė

 

           Vidaus audito koordinavimo grupė – planuoja, organizuoja ir koordinuoja Įstaigos įsivertinimo procesą, apdoroja ir išanalizuoja rezultatus, ir jais

remdamasi nustato Įstaigos veiklos privalumus bei trūkumus. 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Diana Varkalienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Lilija Beliavskienė narė, auklėtoja
3. Indrė Rauktienė
narė, auklėtoja
4. Ramunė Vintilienė
narė, auklėtoja
5. Ona Auškelytė narė, raštinės administratorė

 

Darbo grupė, atsakinga už informacijos teikimą įstaigos internetinei svetainei

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Direktorius
pirmininkas
2. Diana Varkalienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Rūta Nemunienė narė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
4. Renata Čipkuvienė narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Ona Auškelytė narė, raštinės administratorė

 

Paramos skirstymo komisija

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Ramutė Neverauskienė pirmininkė, logopedė
2. Diana Varkalienė
narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Rūta Nemunienė narė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
4. Ilona Grigutienė narė, auklėtojos padėjėja
5. Aušra Mačienė
narė, ugdytinio mama

 

Darbo tarybos funkcijas atlieka sudaryta jungtinė profesinių sąjungų atstovybė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Aurelija Čiunkienė pirmininkė, auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
2. Ramunė Vintilienė
pirmininko pavaduotoja, auklėtoja
3. Vilma Satkauskienė
narė, auklėtoja
4. Dalė Šereikienė
narė, auklėtoja

 

 

 

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2018-05-04)